1780-restrike-silver-pl-maria-theresia-austria-bullion-coins-planetnumismatics