1917-10-piastres-silver-xf-world-coins-egypt-planetnumismatics