1941-1000-drachmai-pmg-40epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-obv