1944-500,000-drachmai-pmg-58epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-obv