1941-1000-drachmai-pmg-50epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-rev