1991-0.20-talonas-pmg-64epq-lithuania-banknotes-europe-planetnumismatics-obv