1922-1000-marks-pmg-66epq-banknotes-europe-germany-planetnumismatics-obv