1941-1000-drachmai-pmg-64-epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics.obv