1922-10,000-mark-reichsbanknote-pmg-66-epq-banknotes-germany-planetnumismatics.rev1