1923-500.000-mark-treasury-note-pmg-65-epq-banknotes-germany-planetnumismatics.obv