1968-500-drachmai-pmg-66-epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics.obv